Yönetmelik

15 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27760

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Çalışma birimleri: Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma birimlerini,

             b) Merkez (GÜDEBİM): Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

             d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 4 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Deniz ve su bilimleri konularında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, teşvik ve koordine etmek, uzun süreli saha ölçümleri ile akıntı düzeni ve su kalitesi parametrelerini belirlemek, su kaynaklarına gelen kirleticilerin kaynakları ve niteliklerini belirlemek, kirletici dağılım haritası oluşturmak, analiz ve sorgulamalar ile kirletici yükleri açısından hassas alanları tespit etmek,

             b) Kıyısal ve sulak alanların sosyo-ekonomik gelişmelerine, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek katkıda bulunmak, bu alanlardaki sorunlara bilimsel çalışmalarla çözüm üretmek,

             c) Mevcut sulak ve denizel ortamların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını ortaya çıkarmak ve hassas alanları belirlemek,

             ç) Tsunamilerin nedenleri, oluşumu, mühendislik yapıları ve insanlar üzerindeki etkileri, tsunami zararlarının azaltılması konularında çalışmalar yapmak ve tsunami tahmin modelleri geliştirmek,

             d) Türkiye kıyıları için tsunami risk haritaları oluşturarak önemli ekonomik ve askeri tesisler için erken uyarı sistemi geliştirmek,

             e) Türkiye kıyıları için bir afet tehlikesi oluşturan tsunaminin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, özellikle kıyı alanlarında yerleşik halkın bu konuda bilinçli davranmalarını ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak, halk eğitim faaliyetleri yürütmek,

             f) Açık deniz petrol ve doğalgaz arama platform ve yapılarının geliştirilmesi ve planlanması çalışmalarını yürütmek,

             g) Otoyol, demiryolu, turizm merkezleri sahil koruma yapılarını, yat turizm ve endüstri ithalat-ihracat limanlarını, balıkçı barınakları ile yolcu iskelelerini ve gemi tersanelerini içeren denizcilik yatırımlarının tasarım ve planlama çalışmalarında bulunmak,

             ğ) İstanbul ve Çanakkale boğazı güvenliğinin ve ulusal denizciliğin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

             h) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

             ı) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı benzer merkezlerle iletişim kurmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 − (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Sulak alan dinamiği, deniz kirliliği, boğaz güvenliği, kıyısal sediment taşınımı, açık deniz petrol/doğalgaz arama platform ve yapıları, kıyı ve sulak alanları yönetimi, kıyı koruma yapıları, su altı teknolojisi, kıyısal çevre, liman planlaması ve inşaatı gibi Türkiye'nin ekonomisi, kıyı savunması ve sahil güvenliği için önem taşıyan konularda uygulama, teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetleri düzenlemek,

             b) Sulak alanlardaki planlama, uygulama ve kullanım faaliyetleri sonucunda oluşan sorunların önlenmesi ve çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi konularında araştırmalar yapmak,

             c) Sulak alanların sürdürülebilir kalkınması ve verimli kullanımı için halkın bilinçlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,

             ç) Kıyı ve deniz yapıları ile tesislerinin planlanma, tasarım ve kontrol çalışmalarını yürütmek,

             d) Deniz ve su bilimleri alanında elde edilen bilgi ve teknolojinin, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek suretiyle paylaşımını sağlamak,

             e) Türkiye kıyıları için bir afet tehlikesi oluşturan tsunaminin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, özellikle kıyı alanlarında yerleşik halkın bu konuda bilinçli davranmalarını ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak, bu konuda bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla eğitici broşür, poster, CD gibi eğitim materyalleri hazırlamak, en çok riske maruz kesim olan onaltı yaş altı çocukların korunması amacıyla okullarda eğitim faaliyetleri yürütmek, kıyı bölgelerinde eğitici halk toplantıları ve yerel yönetimlerin katılacağı seminerler düzenlemek,

             f) Tsunami riskinin yüksek olduğu kıyı bölgelerinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması ile acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinin planlama ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür, müdür yardımcısı ve görevleri

             MADDE 7 − (1) Müdür; kıyı bilimleri ve mühendisliği uzmanlık alanında doktora eğitimi almış, doçentlik veya profesörlük unvanına sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde yerine müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

             (2) Müdür, öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır, süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları Müdüre Merkeze ilişkin görevlerinde yardımcı olur.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

             ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararlarını uygulamak,

             d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             e) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak,

             f) Merkezin birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

             g) Merkezin etik ve bilimsel kurallar doğrultusunda faaliyet göstermesini temin etmek,

             ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini; sorumlulukları çerçevesinde, etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürüp, sürdürmediğini denetlemek.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite içinden görevlendirilen bir öğretim üyesi ile kıyı bilimleri ve mühendisliği bilim dalında yüksek lisans veya doktora programını bitirmiş iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer uzman ve akademik personeli, oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. İstifa ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

             (3) Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya müdür yardımcısı başkanlık eder.

             (4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda Merkez birimlerinin çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

             b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışma esaslarını tespit etmek.

             Çalışma birimleri ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkezde; değişik bilim dallarının öğretim elemanlarının Merkezin amacına uygun olarak koordinasyon ve işbirliği içinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasını sağlamak için, uzmanlık isteyen konularda geçici veya devamlı olarak çalışma birimleri oluşturulur.

             (2) Çalışma birimlerinde, Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez personeli dışında, Üniversite bünyesinde çalışan idari ve akademik personel de Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilebilir.

             (3) Çalışma birimleri aşağıda belirlenen konularda görev yapar:

             a) Sulak alanlar: Sulak alanlardaki planlama, uygulama ve kullanım faaliyetleri sonucunda oluşan sorunların önlenmesi ve çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi konularında araştırmalar yapmak,

             b) Deniz alanları: Kıyı ve deniz yapıları ile tesislerinin planlama, tasarım ve kontrol çalışmalarının yürütülmesi ve kıyı yapılarında ve tesislerinde oluşabilecek hasarların onarımı ile alınabilecek önlemler konusunda planlar geliştirmek,

             c) Teknoloji geliştirme: Sulak alan dinamiği, deniz kirliliği, boğaz güvenliği, kıyısal sediment taşınımı, açık deniz petrol/doğalgaz arama platform ve yapıları, kıyı alanları ve sulak alan yönetimi, kıyı koruma yapıları, su altı teknolojisi, kıyısal çevre, liman planlaması ve inşaatı gibi ülke ekonomisi, kıyı savunması ve sahil güvenlik için önem taşıyan konularda teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

background image